HOMECONTACT USJPENTH

พับดอกบัว 8 ครั้ง   ราคา 4,800

ดอกบัว เป็นพืชน้ำล้มลุก  มีสีขวาอมชมพูถึงสีชมพู  ดอกบัวเป็นดอกไม้น้ำที่มีความสวยงาม  หรือที่เรียกว่า  ราชินีแห่งไม้น้ำ  โบราณเชื่อว่าดอกบัวถือเป็นดอกไม้ประจำพุทธศาสนา  ตามพุทธประวัติพบว่าดอกบัวได้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่  ประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพาน  พระพุทธเจ้าได้นำดอกบัวมาเปรียบเทียบบุคคลที่หลายบนโลกนี้เป็นดอกบัวทั้งสี่เหล่า  คนไทยส่วนใหญ่มักจะนำดอกบัวมาถวายพระ  เชื่อว่าดอกบัวสะอาด  บริสุทธิ์   ทั้งนี้ดอกบัวสามารถพับให้มีลวดลายต่างๆที่สวยงามได้  ในคอรส์นี้ผู้เรียนสามารถฝึกเรียนรู้การพับดอกบัวในแบบต่างๆพร้อมทั้งการจัดแจกันให้สวยงาม

ฝึกพับดอกบัวแบบที่1


ฝึกพับดอกบัวแบบที่2